İnternet Aydınlatma Metni

İnternet Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Biolab Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (kısaca “Biolab” ya da “Şirket”) olarak kişisel veri güvenliği konusunu büyük bir hassasiyetle ele aldığımızı ve bu konuda gerekli yasal ve teknik çalışmaları yürüttüğümüzü tüm muhataplarımıza önemle bildirmek isteriz. Biolab ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Biolab kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işliyoruz.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Biolab internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir. 

     Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca, verileri işlenen gerçek kişilerin onayları alınırken öncelikle Veri Sorumlusu tarafından aydınlatılmaları gerekmektedir. 

KVK hükümlerine göre Biolab “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanunun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verileri, mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

     Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK’nun 3/1(ı) maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz Biolab Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’dir. İletişim bilgilerimiz aşağıda verilmiştir: 

pastedGraphic.png

1399 Sok. | No: 8/1-B | Alsancak, İZMİR

pastedGraphic_1.png

info@biolabltd.com.tr

pastedGraphic_2.png

0232 464 91 91-90

pastedGraphic_3.png

İrtibat: Yasemin Keskin Topbaş | yasemin@biolabltd.com.tr

pastedGraphic_4.png

www.biolabltd.com.tr

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi Kanunun 3 üncü maddesinde “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır. 

     Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda; 

 1. BİOLAB Laboratuvarlarındaki test çalışmalarının idari, mali ve teknik iş süreçlerinin tamamlanması,
 2. Test ve danışmanlık hizmetlerinden muhataplarımızın haberdar edilmesi ve daha iyi yararlandırma olanaklarının sunulması,
 3. Yerel ve küresel ölçekte insan sağlığını ilgilendiren gelişmeler ve yenilikler, konusunda ziyaretçilerimizi düzenli bir şekilde haber amaçlı bilgilendirmeye yönelik elektronik bülten hizmeti, 
 4. Laboratuvar hizmetlerinde ulusal ve uluslararası kalite ve standartlarının öngördüğü hizmet gereklerinin yerine getirilmesi,
 5. Hizmet kalitesinin artırılması, hasta memnuniyeti önceliklerimiz doğrultusunda ilgili kişilerin ihtiyaçları ve beğenilerine göre sitemizin özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi; 
 6. Check-up ve diğer testler hakkında bilinmeyen ve merak edilen konularla, testlerin niteliği tarifeleri ve sonraki konsültasyon süreçlerine dair hizmet talep edenlerin bilgilendirilmesi,
 7. Evinden veya işyerinden kan vermek isteyenlere yerinde hizmet sunumu amacıyla online randevu verilmesi,
 8. Üretilen test sonuçlarının öğrenilebilmesi amacıyla hizmet alanlara yönelik elektronik ortamda bireysel ya da kurumsal ölçekte sorgulama imkanı sunulması,
 9. Hasta-hekim ilişkisinin mahremiyetini de gözeterek, mevcut hastalarımız/hizmet alanların veya potansiyel hizmet alıcılarının test süreçleri ile ilgili merak ettikleri konularda elektronik ortamda hekimlerimize danışabilecekleri iletişim kanallarının kurulması,
 10. Hizmet karşılığında hastalarımıza/muhataplarımıza online ödeme imkanlarının sunulması,
 11. Kurumsal insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla, BİOLAB ailesine katılmak isteyen adaylara başvuru imkanı sunulması, 
 12. En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması,
 13. Hizmetlerimizle ilgili talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’na uygunluğunun sağlanması,

amaçları doğrultusunda KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

     Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

Biolab olarak kişisel verileri;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ilke edindik.

     Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

İnternet sitemizde sunulan online hizmetler ve ziyaretiniz sırasındaki kullanımınız nedeniyle elde edilen verileriniz, Kanunun 10 uncu maddesindeki aydınlatma yükümlülüğü ve 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde, Biolab’da ancak açık rızanız alınmak kaydıyla işlenir.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel veriler işlenebilir. Özel nitelikli kategorideki sağlık bilgileriniz de 6 ncı maddede belirtilen koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; hizmetlerin gereği olarak kurum içi koordinasyonun sağlanması amacıyla ilgili çalışan, uzman, hekim veya departmanlara, yine işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; ortak insan kaynakları yönetimi amacıyla grup şirketlerimize, online ödeme için sanal pos hizmeti tedarikçisine, test çalışmaları için dış laboratuvar ve  yurt içi çözüm ortaklarımıza ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.

     Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Özel nitelikli kategoridekilerle birlikte tüm kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen test ve danışmanlık hizmetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Genel olarak; başta KVK Kanunu 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği ve 5651 sayılı Kanuna uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi ve sosyal medya mecralarından, çağrı merkezimizden, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, bahse konu yöntem ve amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede tanıtımı ve sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

     Nasıl Koruyoruz?

 Toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, hasta/hizmet alanlarımızın, anlaşmalı hekim, çalışan adayları ve diğer gerçek kişi muhataplarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.

     Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu 11 inci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Biolab tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

     Başvurunun Yapılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yasal haklarınız kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle İrtibat Kişisi Yasemin Keskin Topbaş’ın yasemin@biolabltd.com.tr adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile Başvuru Ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz. (başvuru ve bilgi talep formuna LİNK VERİLECEK)

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir